L’any 1979 un grup de joves voluntaris de la vila neteja i restaura el forn medieval, conegut popularment com a “Forn de la Vila”. El mes de maig de 1983 l’APACT condiciona el recinte per a poder ser visitat i decideix convertir-lo en el Museu del Pa de Torà. Des de llavors es fa càrrec de la gestió i del manteniment d’aquest museu en el qual, permanentment, s’hi exposen productes elaborats com ara coques, mones, pa de tots tipus, etc. També s’hi exhibeixen peces i estris propis de la tradició de fer el pa com pasteres, mesuradors, pales, balances o lliuradors.

El museu es troba situat als baixos d’una casa del carrer del forn, i està compartimentat per tres trams amb volta. El forn es troba en el central i davant la porta d’accés.

La història ens explica que el dia 19 de juny de 1632 la universitat de Torà demana permís al Duc de Cardona per fer un forn, el qual ja trobem documentat l’any 1642. Era propietat de la universitat de Torà en domini i alou del senyor territorial de la vila, el Duc de Cardona, lliure de tota mena d’arbitris, impostos, censals i qualsevol altre gravamen.